HUỲNH , Lê Trọng Tường; PHẠM , Thanh Phong; TRẦN , Diệu Hiền; NGÔ, Hoàng Toàn. GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 330–335, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.536. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/536. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.