PHẠM, H. L.; NGÔ, H. L.; DƯƠNG, H. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BỎNG NHIỆT TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 60, p. 128-134, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i60.532. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/532. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.