TRẦN , Phương Nam; NGUYỄN , Huy Bằng; NGUYỄN , Vũ Anh Thi; TRƯƠNG , Xuân Long. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 101–107, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.524. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/524. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.