TRẦN , P. N.; NGUYỄN , H. B.; NGUYỄN , V. A. T.; TRƯƠNG , . X. L. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 101-107, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.524. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/524. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.