NGÔ , Văn Đức. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TÁI PHÁT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT TRÊN BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 71–77, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.483. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/483. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.