NGUYEN, Duy Linh; NGUYEN, Vu Dang; NGUYEN, Huu Tai; TRINH, Dinh Thao; LE, Thi Chi Lan; HA, Thoai Ky. SUBDURAL HEMATOMA CAUSED BY DURAL ARTERIOVENOUS FISTULA: REPORT OF A RARE MANIFESTATION. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 127–131, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.482. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/482. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.