NGUYEN, Thi Giao Ha; VO, Huynh Trang; NGUYEN, Van Lam; HOANG, Minh Tu; PHAM, Viet My; VU, Tan Tho; TRAN, Tin Nghia; HA, Thi Thao Mai; TRAN, Nguyen Hong Nhung. RESEARCH ON SOME ANTHROPOMETRICAL MEASURES AND INDEXES OF FIRST-GRADE PUPILS OF KINH, KHMER, AND CHAMPA ETHNICS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 102–108, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.477. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/477. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.