HUYNH, Thi My Duyen; LE, Thi Minh Ngoc. FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 81–88, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.474. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/474. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.