NGUYEN, Thi Thuy Trang; NGUYEN, Le Bang; TRAN, Nguyen Anh Thu; NGUYEN, Thi Ngoc Minh; LAC, Thi Kim Ngan; PHAM, Thanh Thao; HUYNH, Van Ba. A STUDY ON CLINICAL, SEROLOGICAL CHARACTERISTICS OF SECONDARY SYPHILIS PATIENTS AT CAN THO HOSPITAL OF DERMATO-VENEROLOGY IN 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 60–65, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.471. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/471. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.