NGUYEN, Vu Dang và c.s. ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 35–42, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.467. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/467. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.