PHAN, Viet Hung; VO, Van Thi; TRAN, Thi Huynh Nhu. FEAR OF COVID-19 AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 7–13, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.463. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/463. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.