NGUYỄN , Thị Hồng Huệ; ĐINH , Thị Bách; LÝ , Tú Loan; MÃ, Chí Thành. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 321–329, 2023. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.