HUỲNH, T. N. M.; NGUYỄN, T. X. H.; NGUYỄN, H. T. M.; LÊ, Q. M.; VÕ, M. T.; HUỲNH, V. L.; NGUYỄN, T. L.; NGUYỄN, V. T. ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 230-237, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.432. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/432. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.