LÊ , Thị Hoàng Mỹ; VÕ , Thành Trí. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 94–101, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.421. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/421. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.