NGUYỄN, Ngọc Tuyền; NGUYỄN, Minh Phương; NGUYỄN, Công Tuấn. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI BỆNH NHIỄM COVID-19 TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 211–219, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.246. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/246. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.