NGUYỄN, Minh Thư; DƯƠNG, Lê Hiền Thục; NGUYỄN, Thị Bảo Thanh; NGUYỄN, Huyền Trang; TRẦN , Nhựt Linh; TRƯƠNG, Thành Nam. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 140–147, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.227. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/227. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.