NGUYỄN, M. T.; DƯƠNG, L. H. T.; NGUYỄN, T. B. T.; NGUYỄN, H. T.; TRẦN , N. L.; TRƯƠNG, T. N. . NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP VỚI HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 140-147, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.227. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/227. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.