NGUYỄN, T. L.; TRẦN, Đăng K. TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 104-109, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2254. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2254. Acesso em: 29 tháng 2. 2024.