PHẠM, T. N.; LÊ, V. T.; NGÔ, V. N. VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 68, p. 44-51, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i68.2246. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2246. Acesso em: 25 tháng 2. 2024.