NGUYỄN, T. X. H.; NGUYỄN, T. H.; ĐÀO, T. Y. L.; NGUYỄN, T. T. N.; NGUYỄN, V. T.; PHẠM , T. B. K.; DƯƠNG, T. T. T. . . NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 119-126, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.224. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/224. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.