LÊ , Văn Minh; LÊ, Thị Gái; NGUYỄN, Thị Bé Hai; NGUYỄN, Văn Thống. GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 251–264, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2220. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2220. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.