ĐỔ, Ngọc Cường; NGUYỄN, Vũ Đằng; ĐOÀN, Dũng Tiến; PHẠM, Thị Anh Thư; TÔ, Anh Quân; PHÙ, Trí Nghĩa. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 128–134, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2054. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2054. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.