NGUYỄN, Như Nghĩa; HUỲNH, Minh Giàu; MAI, Huỳnh Ngọc Tân. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 230–237, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1996. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1996. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.