ĐOÀN, Đức Nhân; DANH, Minh Sung; VÕ, Minh Phương; NGUYỄN, Việt Thu Trang; DANH, Thái Châu. VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 106–112, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1966. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1966. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.