ĐẶNG, Nguyễn Huỳnh Trang; TRẦN, Cát Đông; LÊ, Văn Thanh; TRỊNH, Túy An; VŨ, Thanh Thảo. NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 260–265, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1953. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1953. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.