LÊ, N. T.; LÊ, B. N.; TRẦN , L. Q. N.; TRẦN , T. C.; ĐẶNG , D. K.; NGUYỄN , N. N. T.; TRẦN , Đức T.; DƯƠNG , X. C. NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 177-184, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1783. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1783. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.