LÊ, D. K.; NGUYỄN, P. Đức; DƯƠNG, V. L.; LÊ, K. V. A.; NGUYỄN, T. H.; ĐOÀN, T. T. T.; CHÂU, Q. V. ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 188-195, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.144. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/144. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.