PHẠM, Thị Diễm Phúc; NGUYỄN, Thị Hải Yến; NGUYỄN, Tấn Lộc; NGUYỄN, Văn Ba; LÊ, Trung Tín. TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 98–105, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1412. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1412. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.