NGUYỄN, Quỳnh Trúc. KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 150–156, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.137. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/137. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.