NGUYỄN, Ngọc Nhã Thảo; TỐNG, Thành Long; ĐẶNG, Duy Khánh; NGUYỄN, Thị Trang Đài. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 62–68, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.124. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/124. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.