NGUYỄN, T. N. H.; MAI, T. K. Đoan; HOÀNG, T. T. A.; PHAN, T. D.; HỒ, T. H. Đào; LƯ, T. D.; DƯƠNG, T. T. T. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 48-53, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.121. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/121. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.