LÊ , Thị Hoàng Mỹ; NGUYỄN, Văn Vĩnh. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 1–7, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1143. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1143. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.