Vũ Thị Đào. (2022). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 113-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.99