Nguyễn Văn Phúc, Âu Hiền Sĩ, Huỳnh Văn Nguyên, Lê Thanh Thúy, Trần Cảnh Thiện, & Dương Thị Cẩm Giang. (2022). ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 33- 40. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.98