Lữ, T. P., Trần, H. T. C., Nguyễn , U. K., Tạ , T. T., Kim , T. T. T., Trần , V. H., & Trương , N. T. (2023). XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG TẠP ETHYL-(E/Z)-3-(2-CARBETHOXY-2-CYANOETHENYL) AMINO-1HPYRAZOL-4-CARBOXYLAT CÓ KHẢ NĂNG GÂY ĐỘT BIẾN GEN CỦA ALLOPURINOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LC-MS/MS . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 164-171. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.976