Võ, V. Đức K., Tha, N. R. ., Trần , V. L., & Trần , V. Điệp . (2023). NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA qSOFA, SOFA TRONG TIÊN ĐOÁN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN NHẬP KHOA CẤP CỨU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 239-244. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/783