Vũ, . T. B. V., & Trần , T. P. Đan . (2023). ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI RĂNG TRƯỚC TRÊN BẰNG MÃO SỨ ZIRCONIA . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 190-197. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/775