Bùi, T. Q., & Lê , M. L. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ Ở HỌC SINH 11 ĐẾN 14 TUỔI TẠI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 83-89. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/759