Triệu, Q. H., Lê , T. T., Nguyễn, T. N., Trần , H. T. P., & Phạm, T. D. N. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CON CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 69-75. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/757