Phạm, N. Q., & Nguyễn, P. T. (2023). NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 121-127. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.733