Huỳnh, T. P., Trương, T. Đ., Quách, T. P., Đào, N. T. V., Nguyễn, H. M., & Nguyễn, T. T. T. (2023). KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 378-386. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.729