Sôn, N. K., & Ngô, T. B. N. (2023). NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 87-94. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.727