Trần, Q. K., Bùi, Q. N., Ông, H. T., Nguyễn, T. N. H., Nguyễn, Đức T., Phạm, M. Q., Nguyễn, B. T. H., La, G. T. V., Nguyễn, H. T. H., & Nguyễn, M. C. (2023). NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DỊCH NÃO TỦY Ở SƠ SINH BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG NẶNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 98-106. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.719