Đào, L. C., Đinh, K. M. A., Nguyễn, T. C. D., Cao, L. G. H., Lê, N. H., Nguyễn, T. T. H., Trần, C. T. L., Phạm, N. Q. T., Võ, Đ. T. V., & Nguyễn, N. N. T. (2023). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KEM Ủ TÓC MEN BIA HỖ TRỢ PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 113-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.717