Nguyễn, Q. H., & Lê, N. B. H. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 225-231. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.715