Huỳnh, T. B. L., Lê, T. T., Huỳnh, T. N. Ánh, & Hồ, T. T. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 174-180. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.708