Lưu, T. T., Trần, T. H. O., & Đỗ, T. H. T. (2023). TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 145-151. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.704