Huỳnh, T. L., Nguyễn, T. Ân N., & Đinh, T. T. (2023). ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 138-144. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.703