Nguyễn, T. X. T., Đặng, T. P. T., Lê, H. L., Nguyễn, T. Q., Đặng, T. H. T., & Lê, N. T. H. (2023). KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 131-137. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.702