Huỳnh, M. Đạo, Nguyễn, T. N. B., Nguyễn, T. T. L., & Trịnh, T. Q. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BA CHẠC (EUODIA LEPTA (SPRENG.) MERR., HỌ CAM (RUTACEAE)) THU HÁI TẠI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 122-130. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.701