Trần, T. T. N., Lê, H. L., Nguyễn, T. Q., Nguyễn, T. T. T., & Trần, Q. H. (2023). VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 103-113. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.699