Hoàng, N. N. L., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, T. A. V., Trần, Đ. T., & Trần, M. H. (2023). THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 72-78. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.696